Şeytan Allah Adına İnsanları Aldatabilir


Şeytanın Amacı; İnsanı Allah Yolundan Saptırmaktır
İblis: «Öyle ise andolsun ki, beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için her halde Senin doğru yoluna oturacağım.7/Araf-16
Şeytan; İnsanlara Sağından,Solundan,Önünden ve Arkasından Yaklaşır
Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarındansokulacağım ve sen, onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın!»dedi.7/Araf-17
Şeytan;İnsanlara Kötülükleri İyilik Gibi Göstermeye Çalışır
(İblis)dedi ki: Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara(günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!. Ancakonlardan ihlâslı kulların müstesna.15/Hicr-39-40
Şeytanın Hilesi Çoktur
Eyİnsanoğulları! Şeytan, ayıp yerlerini kendilerine göstermek içinelbiselerini soyarak ananızı babanızı cennetten çıkardığı gibi sizi deşaşırtmasın. Sizin onları görmediğiniz yerlerden o ve taraftarları sizigörürler. Biz şeytanları, inanmayanlara dost kılarız.[I]7/Araf-27
Şeytan Peygamberlere Vesvese Vermeye Çalışmışdır.Ama Vahye Hiçbir Zarar Verememişdir
Sendenönce gönderdiğimiz hiçbir resul ve nebi yoktur ki, birşeyi arzuladığızaman, şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmamış olsun. Fakat Allah,şeytanın attığını derhal iptal eder, sonra kendi ayetlerinisağlamlaştırır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.22/Hacc-52
Şeytan İnsanları Ateşe Çağırır
Çünkü şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır.35/Fatır-6
Şeytan Allah Adına İnsanları Aldatabilir
Eyinsanlar! Allah’ın verdiği söz şüphesiz gerçektir; dünya hayatı sizialdatmasın. Allah’ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın.35/Fatır-5Şeytan İnsana Kötülüğü,Hayasızlığı ve Allah’a Karşı Gelmeyi ve Cimriliği Emreder
Muhakkak size, kötülüğü, hayasızlığı, Allah’a karşı da bilmediğiniz şeyi söylemenizi emreder.2/Bakara-169
Eyİnananlar! Şeytana ayak uydurmayın. Kim şeytanın ardına takılırsa,bilsin ki, o, hayasızlığı ve fenalığı emreder. Allah’ın size lütuf vemerhameti bulunmasaydı, hiçbiriniz ebediyen temize çıkamazdı. FakatAllah dilediğini temize çıkarır. Allah işitir ve bilir.[I]24/Nur-21
Şeytansizi fakirlikle korkutarak cimriliği ve hayasızlığı emreder; Allah isekendisinden mağfiret ve bol nimet vadeder. Allah’ın lütfü boldur, O herşeyi bilir.2/Bakara-268
Şeytan İnsana Vesvese Verir
Ki O-Şeytan-, insanların kalblerine hep vesvese verir.114/Nas-5
İnsanlara Kuruntu Vererek Allah’ın Yarattığını Değiştirtmeye Çalışır
Şeytanonlara vadediyor, onları kuruntulara düşürüyor, ancak aldatmak içinvaadde bulunuyor. İşte onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacakyer de bulamıyacaklardır.4/Nisa-120-121
Şeytan onlara vadediyor, onları kuruntulara düşürüyor, ancak aldatmak için vaadde bulunuyor.4/Nisa-120
Şeytan;Gerekirse Kendini Öğüt Verici Olarak Lanse Eder
Şeytan,ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı: «Rabbinizinsizi bu ağaçtan menetmesi melek olmanız veya burada temelli kalmanızıönlemek içindir.» «Doğrusu ben size öğüt verenlerdenim» diye ikisineyemin etti.7/Araf-20-21
İnsan ve Cin Şeytanla Birbirlerine Yaldızlı Sözler Söyler
Böylecebiz, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. (Bunlar),aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbindileseydi onu da yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerlebaşbaşa bırak.6/Enam-112
Şeytan İnsanı Rızık Korkusuyla –Fakirlikle Korkutur
Şeytansizi fakirlikle korkutarak cimriliği ve hayasızlığı emreder; Allah isekendisinden mağfiret ve bol nimet vadeder. Allah’ın lütfü boldur, O herşeyi bilir.2/Bakara-268
Şeytan İnsanların Ayaklarını Kaydırmaya Çalışır
İkitopluluğun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirenlerin, yaptıklarınınbir kısmından ötürü şeytan ayaklarını kaydırıp yoldan çıkarmakistemişti. Allah, and olsun ki, onları affetti. Allah bağışlayandır.Halim’dir.3/Ali İmran-155
Şeytan Ancak Kendi Dostlarını/Etkisine Altıklarını Korkutur
İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur, inanmışsanız onlardan korkmayın, Benden korkun.3/Ali İmran-175
Şeytan İnsanlar Arasına Düşmanlık Sokmak ve Allah’ı Anmak ve Namaz Kılmaktan Alıkoymak İçin Çabalar
Şeytanşüphesiz içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve siziAllah’ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardanvazgeçersiniz değil mi?.5/Maide-91
Şeytan Bazı Şeyleri İnsanlara Unutturabilir
Ayetlerimiziçekişmeye dalanları görünce, başka bir bahse geçmelerine kadar onlardanyüz çevir. Şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artıkzulmedenlerle beraber oturma.6/Enam-68
Oda: «Bak sen! Kayalığa vardığımızda balığı unutmuştum. Bana onuhatırlamamı unutturan ancak şeytandır. Balık şaşılacak şekilde denizdeyolunu tutup gitmiş» dedi.18/Kehf-63
Şeytan Kriterini Vahiyle Değil Mantıkla Yapmıştır
Allah,«Sana emrettiğim halde, seni secdeden alıkoyan nedir?» dedi, «Beniateşten onu çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm» cevabını verdi.7/Araf-12
İblis: «Ben ondan daha üstünüm. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın» dedi.38/Sad-68
Şeytan İnsanlara Amellerini Süslü Gösterir
Şeytanonlara işlediklerini güzel gösterdi ve «Bugün insanlardan sizi yenecekkimse yoktur; doğrusu ben de size yardımcıyım» dedi. İki ordukarşılaşınca da, geri dönüp, «Benim sizinle ilgim yok; doğrusu sizingörmediğinizi ben görüyorum ve şüphesiz Allah’tan korkuyorum, Allah’ınazabı şiddetlidir» dedi.8/Enfal-48
Allah’aand olsun ki, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Şeytanyaptıklarını onlara hep güzel gösterdi. Bugün de dostları odur. Onlaracan yakıcı azap vardır.[I]16/Nahl-63
Şeytan İnsanların,Kardeşlerin Arasını Açmaya Çalışır
Anababasını tahtın üzerine oturttu, hepsi onun önünde (Allah’a secde edip)eğildiler. O zaman Yusuf: «Babacığım! İşte bu, vaktiyle gördüğümrüyanın çıkışıdır; Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan, benimlekardeşlerimin arasını bozduktan sonra, beni hapisten çıkaran, siziçölden getiren Rabbim bana pek çok iyilikte bulundu. Doğrusu Rabbimdilediğine lütufkardır, O şüphesiz bilendir, Hakim’dir» dedi.12/Yusuf-100
Şeytan Dinden Dönenlere Uzun Emel Ümidi Verir
Haberinizolsun ki, kendilerine doğru yol belli olduktan sonra gerisin geri küfredönenlere, şeytan fit vermiş ve onları uzun uzun emellere düşürmüştür.47/Muhammed-25
Şeytan Kalblerinde Hastalık Olanları Etkiler
Allah,şeytanın karıştırdığını, kalblerinde hastalık bulunan ve kalplerikaskatı olan kimseleri sınamaya vesile kılar. Zalimler şüphesiz (haktanuzak) derin bir ayrılık içindedirler.22/Hacc-53
B-İNSAN AÇISINDAN
İnsan;Şeytanın Adımlarını İzlememelidir
Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık düşmanınızdır.2/Bakara-208
Hayvanlarıda yük ve kesim için yaratan Allah’tır. Allah’ın size verdiği rızıktanyiyin, şeytana ayak uydurmayın, o size apaçık bir düşmandır.6/Enam-142
İhlaslı Olan Kullar Şeytanın Hilelerine Düşmez
İblisdedi ki: Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara(günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!. Ancakonlardan ihlâslı kulların müstesna.15/Hicr-39-40
İnsanlar Şeytana Kulluk/İbadet Etmemelidir
Andvermedim mi size? «Ey adem oğulları! Şeytana kulluk etmeyin, o sizeaçık bir düşmandır» diye. Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur»demedim mi?.36/Yasin-60-61
Muttakiler/Bilinçli Müminler Şeytanın Vesvese Verdiğini AnlarlarAllah’a karşı gelmekten sakınanlar, şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca, Allah’ı anarlar ve hemen gerçeği görürler.7/Araf-201
İnsanlar İçinde de Şeytanlaşanlar Vardır
Böylecebiz, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. (Bunlar),aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbindileseydi onu da yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerlebaşbaşa bırak.6/Enam-112
Şeytana Uyan İnsanlar Cehenneme Gideceklerdir
Allah)şöyle buyurdu: «İşte bana varan dosdoğru yol budur.» «Şüphesiz kullarımüzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlarmüstesna.» «Ve Cehennem onların hepsinin toplanacağı yerdir.»15/Hicr-41-42-43
Müminler Şeytandan Korkmazlar
İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur, inanmışsanız onlardan korkmayın, Benden korkun.3/Ali İmran-175
Mallarını Göşteriş İçin İnfak Edenler Şeytanın Dostlarıdır
Mallarınıinsanlara gösteriş için sarfedip, Allah’a ve ahiret gününeinanmayanları da Allah sevmez. Şeytanın arkadaş olduğu kimsenin ne fenaarkadaşı vardır.4/Nisa-38
İnsanlar İsraf Ettiğinde Şeytanın Yareni Olduğunu Akıllarından Çıkarmamalıdır
Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridirler; şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.17/İsra-27
Müminler Şeytanın Hilesinin Zayıf Olduğunu İnanırlar
İnananlarAllah yolunda savaşırlar, inkar edenler ise tağut yolunda harbederler.Şeytanın dostlarıyla savaşın, esasen şeytanın hilesi zayıftır.4/Nisa-76
Müminlerin Şeytanın Pisliklerinden Uzak Durmaları İçin Allah’ı Anmaları ve Namaz Kılmaları Gerekir
Şeytanşüphesiz içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve siziAllah’ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardanvazgeçersiniz değil mi?.5/Maide-91
Şeytanın Dostlarına Uyansanız Müşrik Olabilirsiniz
ÜzerineAllah’ın adının anılmadığı kesilmiş hayvanları yemeyin, bunu yapmakAllah’ın yolundan çıkmaktır. Doğrusu şeytanlar sizinle tartışmalarıiçin dostlarına fısıldarlar, eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz sizmüşrik olursunuz.6/Enam-121
Şeytandan Vesvese Gelirse Hemen Allah’a Sığınılması Gerekir
Şeytanseni dürtecek olursa Allah’a sığın, doğrusu O işitir ve bilir. Allah’akarşı gelmekten sakınanlar, şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca,Allah’ı anarlar ve hemen gerçeği görürler.7/Araf-200-201
Allah’ın Vahyine Uyanlara Şeytan Etki Edemez .Sadece Kendi Dostlarına Etki Eder
Gerçekşu ki: İman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun(şeytanın) bir hakimiyeti yoktur. O’nun nüfuzu sadece, O’nu dostedinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir.16/Nahl-99-100
Şeytanın Aldattığı Kimi İnsanlar Kendilerini Doğru Yolda Sanırlar
Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar, kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.43/Zuhruf-37
Allah’ın Vahyini Görmezden Gelen Şeytanın Arkadaşı Olur
Rahman olan Allah’ı anmayı görmezlikten gelene, yanından ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş veririz.43/Zuhruf-36
Gizli Konuşmalar-Fiskoslar Şeytanın İsteği İşlerdendir.Müminler Bundan Uzak Durmalıdır
Gizlikonuşmalar şeytandandır. Bu, iman edenleri üzmek içindir. Oysa şeytan,Allah’ın izni olmadıkça, müminlere hiçbir zarar veremez. MüminlerAllah’a dayanıp güvensinler.58/Mücadele-10
Şeytanın Etkisi Altındaki İnsanlar Allah’ın Zikrini Unuturlar
Şeytanonları etkisi altına aldı da kendilerine Allah’ı anmayı unutturdu. İşteonlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki şeytanın yandaşları hepkayıptadırlar.58/Mücadele-19

islami , Şeytan Allah Adına İnsanları Aldatabilir, , ,sohbet

Bir önceki yazımız olan Sohbet, Sohbet Et, Sohbet Odaları, ideal Sohbet, Muhabbet başlıklı makalemizde Bedava Chat, Bedava Sohbet ve Chat Siteleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiket(ler): , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Şeytan Allah Adına İnsanları Aldatabilir için 1 cevap

  1. Ernestina Abdelmuti diyorki:

    sürekli takip ettiğim blogsunuz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.