Nikah İçin Kaç Şahit Gerekir

Nikah İçin Kaç Şahit Gerekir Değerli kardeşimiz;
Evlilik akdi sırasında iki şahidin bulunması sıhhat şartıdır. Veli dışında iki şahit bulunmadıkça akit geçerli olmaz.

Delil şu hadislerdir: Hz. Âişe (r.anhâ), Hz. Peygamber (s.a.s)’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Bir veli ve iki adaletli şahit olmadıkça nikâh olmaz.” (Ebû Dâvud, Nikâh, 19; Dârimî, Nikâh, 11);

“Şahitler bulunmadıkça nikâh olmaz.” (Buhârî, Şehâdât, 8);

“Dört kimsenin hazır bulunmadığı evlilik ancak fuhuştur. Bunlar; evlenecek olan erkek, kızın velisi ve iki şahittir.” (eş-Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 42).

Akit sırasında şahit bulundurulmasını bildiren ayet, evlilik akdini de kapsamına alır. (Bakara, 2/282).

Akitlerde şahit, genellikle anlaşmazlık halinde tarafların haklarını korumada ispat kolaylığı sağar. Evlenme akdi de eşlerin lehine ve aleyhine hukuki sonuçlar meydana getiren bir akittir. Mehir, nafaka yükümlülüğü, nesebin sabit olması, sihrî hısımlığın meydana gelmesi bunlar arasındadır. Diğer yandan evlilik akdinin alenen yapılması ve akit sırasında şahitlerin bulunması, eşleri zina töhmetinden korur.

Evlenme Şahidinde Aranan Nitelikler:

Evlenmede şahidin fonksiyonu, evlenmeye ilişkin icap ve kabulü işitmek ve anlamaktan ibarettir. Bunun için şahitlerin aynı yerde ve birlikte bulunmaları gerekir. Ayrı ayrı yerlerde veya aynı yerde olmakla birlikte, birbiri ardından evlenme iradelerine şahit olan kimselerin şahitlikleri geçerli sayılmaz.

Şahitte aranan nitelikler şunlardır:

a. Şahit akıllı ve ergin olmalıdır. Akıl hastası veya küçük çocukların şahitliği yeterli değildir.

b. Şahitlerin iki erkek veya bir erkek iki kadın olması gerekir. Tek şahitle nikâh geçerli olmaz. Çünkü hadiste “Bir velî ve iki adaletli şahit olmadıkça nikâh olmaz.” buyurulmuştur (Ebû Dâvud Nikâh, 19). Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Erkeklerinizden iki şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa, bu takdirde razı olacağınız şahitlerden bir erkekle iki kadın yeter.” (Bakara, 2/282).

İmam Şâfiî’ye göre bu ayet nikâh akdini kapsamaz. Kısasta ve diğer şer’î cezalarda olduğu gibi, nikâhta her iki şahidin erkek olması şarttır. Hanbelî ve Mâlikîler de ayni görüştedir.

Hanefîlere göre, kadınlar nikâhta taraf oldukları gibi, bir erkek için iki kadın olmak üzere şahitlik yapabilirler. Bunların şahitlikleri yalnız had ve kısas davalarında unutma ve gaflet sebebiyle kabul edilmez. Çünkü hadler şüphe ile düşer. (bk. es-Serahsî el-Mebsût, Mısır 1324-1331/1906-1912, V, 32, 33; ez-Zühaylî, a.g.e., VII, 74, 75; Hamdi Döndüren, a.g.e., s. 208, 209).

Selam ve dua ile…

Amellerin En Faziletlisi

Hadisi şerifde şöyle buyrulur;Buhari ve Müslimin(r.a) rivayet ettiklerine göre Ebu Hüreyre (r.a) şöyle dedi:
(Suile rasulullah s.a.v ; Eyyül amelü efdalü?) Peygamber s.a.v den sorulduki:”Yapılan işlerin fiillerin,çalışmaların,amellerin hangisi en faziletlidir.İslam bakımından ?..Ne yapalım?..Yani yemekmi yedirelim,oruçmu tutalım,namaz mı kılalım,sadakamı verelim na yapalım?Hangisi en faziletli ? diye en faziletli amelini sordular.Peygamber efendimize
(Kale imanen billahi ve rasulihi)”Allaha ve rasulüne inanmaktır” buyurdu peygamber efendimiz Her şeyşn başı evveli kaynağı Allaha ve rasulüne inanmaktır.İnanıyoruz Allah vadır birdir.tamam ne mutlu Peygamber sav de Allahın gönderdiği hak rasuldür elçidir. Söyledikleri haktır,gerçektir.Allah cc o mübarek kulunu kendsine has peygamber eyledi kendisine vahiy eyleyip Kuranı kerimi indirdi emirlerini yasaklarını bildirdi.Oda bize islamı öğretti 23 sene içerisinde insanlara islamı öğrettide her şeyi anlattı da veda haccında şunları söyledi;
“Bunları size tebliğ ettimmi tamammı ey ashabım ? dedi hacda toplanmış olan insanlara ,Cebeli Rahmenin kenarında ..
Onlarda tebliğ ettin diyince ellerini kaldırdı:
“Şahid ol Ya Rabbi”! dedi
Allahın varlığına ve peygamberimizin peygamberliğine inanıyoruz sizde inanıyorsunuz çocuklarımızada öğreteceğiz onlarda inanacaklar.Tamam ,en faziletli iş bu..
“Bundan sonra en faziletli olan nedir”. dediler.
“Allah yolunda cihad etmektir” buyurdu.
Cihad edeceğiz Allah yolunda malımızla,canımızla cihad edeceğiz mal vereceğiz para vereceğiz, Allah yolunda feda olsun ..Allahın verdiği mallar Allah yolunda feda olsun Allahın verdiği sıhhat Allah yolunda feda olsun Allahın verdiği akıl ALLAH yolunda feda olsun Anamız babamız çocuğumuz herşeyimiz Allah yolunda feda olsun…
“Bundan sonra ne gelir diye sordular”;
Peygamber efendimiz s.a.v 3. olarak demişki;
“Maknbul usulüne uygun yapılmış olan hacdır.”
Oda zor bir iş oda kolay değil Şimdi kolaylaşdı uçağa biniyorsun gidiyorsun Şimdi kolay eskiden develerle veya yaya olarak gidilirdi sular bulunmazdı sıcakdan korunma imkanı azdı hacca gidenlerin çoğu telef olurdu .Hacıların çoğu kırılırdı gidenler geri gelmezdi Şimdi biraz kolaylaştı.
Tabii amellerin makbullüğü hususunda başka hadisi şeriflerde vardır Bunları bütünüyle hepsini incelediğimiz zaman görürüz ki Allah yolunda ilim vermek için gece gündüz medreseye camiye yürümek çünkü cihadın faziletlerinide görüyorsunuz.ilim erbabı anlatıyor insanlara..Yani cihadın faziletlerinden bahsetmeye bahsetmeye ümmet unuttuğu için zillete düştü .Cihadın faziletini de insana ilim erbabı anlattığından ;hadisleri ayetleri insanlara alimler öğrettiğinden en fazletli iş ilim öğrenmek ilim öğretmektir.

amel, cihad, Hadisi Şerif, rabb, şahid, tebliğ,islami sohbet

Niçin Namaz Kılıyoruz Dini Sohbet

Niçin Namaz Kılıyoruz Dini Sohbet

Selam aleyküm ey müminler hiç kendi kendinize sorduğunuz oldumu? niçin namaz kılıyorum yada niçin namaz kılayım ? ya da hiç çevreniz dekileri yargıladığınız oldumu içinizden niye bu insanlar namaz kılmıyor? gibi keşke herkez namaz kılsa diye hayeller kurdunuzmu? benim gibi,:(