Siyeri Nebi

Siyeri Nebi

Efendimiz ( S.A.V ) 571 yılında mekke’ de doğdu ve 632 yılında Medine’ de vefat etti.

Annesi: Amine Hatun

Babası: Abdullah ( 25 yaşında vefat etti )

Dedesi: Abdulmuttalip

Amcaları;

1-       Hz. Abbas

2-       Hz. Hamza

3-       Ebu Talip

4-       Ebu Lehep

Çocukları

Erkek;

1-  Kasım

2-       Abdullah

3-       İbrahim

Kız

1-       Rukiye

2-       Ümmü gülsüm

3-       Fatıma

4-       Zeyneb

Siret : Bir kimsenin manevi durumu,hal ve karaktei, tabiatı, insanın tutmuş olduğu manevi yok. Hal tercümesi.

Siyer : Lugat manası: Siretin çoğulu. Hz. Peygamber ( S.A.V )’ in doğumu ile vefatı arasında geçen 63 senelik hayatını anlatan ilim dalıdır.

SİYER DERSİNDE ELE ALINCAK DEVİRLER

1-       Cahiliyye devri

2-       Asr-ı Saadet

3-       Hülafai Raşidin

SİYER İLMİNİN KAYNAKLARI

1-       Kur’ an-ı Kerim

2-       Hadis-i Şerifler

3-       Sahaba hayatları

4-       Megaziler ( Rasulullah (s.a.v. )’ ın savaşlarını inceleyen ilim )

5-       Genel İslam tarihi

6-       Delail ( Rasulullah (s.a.v. )’ ın mucizeleri )

7-       Şemail ( Rasulullah (s.a.v. )’ ın zahiri, suretini anlatan ilim

SİYER İLMİNİN İÇİNE ALDIĞI KONULAR

1- Hadis

2- Tarih

3- Megazi

VAHYİN TÜRLERİ

1-       Vahyi Metlüv ( okunmuş vahiy ; Kuran-ı Kerim )

2-       Vahyi gayri metlüv ( okunmamış vahiy; Hadis-i Şerif )

PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÖZELLİKLERİ

1- Beşer olması

Kehf 110- De ki: “Ben de sizin gibi ancak bir beşerim. Ne var ki, bana ilâhınızın ancak bir ilâh olduğu vahyolunuyor. Onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse iyi amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin.”

Furkan 20 – (Resulüm!) Biz senden evvel de peygamberleri başka türlü göndermedik. Şüphesiz onlar hem yemek yiyorlar, hem çarşılarda geziyorlardı (sokaklarda yürüyorlardı). Sizin bir kısmınızı bir diğerine fitne (imtihan sebebi) kılmışızdır ki, bakalım sabredecek misiniz? Zira Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir.

Zümer 30 – Sen elbette öleceksin, onlar da elbette öleceklerdir.

Fussilet 6 – Ey Muhammed! De ki: “Ben sadece sizin gibi bir insanım, ancak bana ilâhınızın bir tek ilâh olduğu vahyediliyor. Artık hep O’na yönelin ve O’ndan bağışlanma dileyin. Vay O’na ortak koşanların haline

2- En üstün ahlaka sahip olması

Kalem 4 – Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.

3- ALLAH’ın resulu olması

Fetih 4 – İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah bilendir, herşeyi hikmetle yapandır.

Yasin 2-3-4 (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin.

4- Hevasından konuşmaması

Necm 3 O, nefis arzusu ile konuşmaz.

 

Necm 5-6-7 (Kur’an’ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu.

5- Alemlere rahmet olması (Enbiya 107)

Enbiya 107  (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

6- Müminlere kendi nefesinden daha yakın ve ümmetine çok düşkün olması

Ahzap 6 Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de mü’minlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar, Allah’ın Kitabına göre, (miras konusunda) birbirleri için (diğer) mü’minlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler.3 Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu (hüküm) Kitap’ta yazılıdır.

            

7- Bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiş olması

Sebe 28 Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler

Kasas 6  Yine biz (Mûsâ’ya) seslendiğimiz zaman Tûr’un yan tarafında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak, senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi, düşünüp öğüt alsınlar diye uyarman için (o haberleri) sana bildiriyoruz.

Duhan 4-5-6-7 Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir

8- Gayba ait hususların kendisine bildirilmiş olması

Hud 31 Size ben, “Allah’ın hazineleri yanımdadır”, demiyorum; gaybı da bilmem. “Ben bir meleğim” de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, “Allah onlara asla hiçbir hayır vermez” de diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zâlimlerden olurum.

Cin 26 O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez

Cin 27-28 Ancak seçtiği resüller başka. (Onlara bildirir.) Fakat O, Resülün önünde ve arkasında gözetleyici (melek)ler yürütür ki resüllerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür.

9- Müjdeci uyarıcı aydınlatıcı davetçi ve şahit olması

Ahzap 45-46 Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik

Talak 11 İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah’ın apaçık âyetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah’a inanır ve salih bir amel işlerse Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir.

10- Rabbimizin kendisine kitabı hikmet ve bilmiyeceğimiz başka şeyleri öğretmiş olması Bakara 129  “Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara âyetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.”

Ali İmran 164 Andolsun, Allah, mü’minlere kendi içlerinden; onlara âyetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitab ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.